لیست دوره های مهارتهای فردی

لیست دوره هالیست دوره ها
اصول و فنون مذاکره۲۶سخنوری و فن بیان۱
دوره هوش و کاربرد هوش مثبت۲۷اصول و فنون مذاکره۲
شخصیت شناسی به روش ام بی تی آی ۲۸کسب و کار – هوش مالی و فروش۳
مفاهیم مفاهیم۲۹عزت نفس و اعتماد به نفس۴
دوره آشنایی با داستانسازی خلاق و گرافیک۳۰شهامت و رفع خجولی۵
ارتباط موثر۳۱اهمال کاری و درمان آن۶
تقسیم بندی کارها (ماتریس آیزنهاور)۳۲خلاقیت و اختراع۷
تغییر پذیری، ارتباطات، مهارت های زندگی ۳۳سلامت جنسی و آشنایی با اچ آی وی۸
استخدام۳۴هدف گذاری۹
مدیریت منابع انسانی درکسب و کار۳۵تصویر سازی ذهنی۱۰
شخصیت شناسی به روش دیسک۳۶محیط و اطرافیان۱۱
سواد رسانه ای۳۷کمال گرایی و شکایت۱۲
 اتیکت رفتاری۳۸کنترل خشم۱۳
آشنایی با انواع روشهای شخصیت شناسی علمی۳۹حل تعارض۱۴
ان ال پی۴۰تصمیم گیری۱۵
بیست تا سی۴۱حل مسئله۱۶
سال نو حال تو۴۲کارگاه  آشنایی با طرحواره۱۷
بعد از سی۴۳قوز فکری۱۸
کشف رسالت فردی و هدف گذاری۴۴مدیریت استرس۱۹
زبان بدن۴۵مدیریت زمان و برنامه ریزی۲۰
سخنوری و فن بیان کودکان۴۶خود آگاهی و خودشناسی۲۱
من یک مخترعم (خلاقیت کودکان)۴۷مهارت نه گفتن۲۲
آشنایی با اچ آی وی و ایدز و راههای پیشگیری و درمان۴۸انتقاد سازنده و تفکر انتقادی۲۳
شخصیت شناسی به روش انیاگرام۴۹تندخوانی۲۴
حل مساله به روش تیریز۵۰موفقیت۲۵