لیست دوره های خانواده

لیست دوره ها لیست دوره ها
کارگاه روابط جنسی سالم ۱۱ دوره توانمندسازی بانوان روانشناسی مثبت نگر ۱
 کارگاه اچ آی وی و ایدز ۱۲ دوره چرا ازدواج و انواع ازدواج ۲
کارگاه  آشنایی با طرحواره ۱۳ دوره الف تا ج ازدواج ۳
کارگاه  سلامت جنسی و آشنایی با اچ آی وی ۱۴ دوره مسایل حقوقی ازدواج ۴
کارگاه فرزند پروری ۱۵ دوره خواستگاری ۵
کارگاه سواد رسانه ای ۱۶ دوره پس از ازدواج ۶
۱۷ دوره پس از طلاق ۷
۱۸ دوره ارتباط موثر ۸
۱۹ دوره سخنوری و فن بیان کودکان ۹
۲۰ کارگاه خود مراقبتی کودکان ۱۰