سال که جدید میشه خیلی هامون از عملکرد سال قبلمون رضایت نداریم

میدونید چرا؟